Sports Direct Merthyr Tydfil

Sports Direct
Merthyr Tydfil
Unit B2
Pentrebach Retail Park
Merthyr Tydfil
CF48 4TQ
Telephone: 0344 332 5860

Opening hours
Monday: 09:30 - 18:30
Tuesday: 09:30 - 18:30
Wednesday: 09:30 - 18:30
Thursday: 09:30 - 18:30
Friday: 09:30 - 18:30
Saturday: 09:30 - 18:00
Sunday: 10:00 - 16:00